ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน มิถุนายน 2565

AS45430  AWN-IIG
ลำดับที่ International Provider พ.ค. 65 มิ.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS32590   VALVE (SG) 40 Gbps.  140 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS10089  DTAC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 65 มิ.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   TICC 5 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
ลำดับที่ International Provider พ.ค. 65 มิ.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS60068   CDN77 (SG) 100 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS138699   Bytedance (SG) 100 Gbps. 
3. AS13335   CloudFlare (SG) 100 Gbps. 
AS4651  NT-IIG (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 65 มิ.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23969   NT ISP-BB (TOT) 90 Gbps.  140 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider พ.ค. 65 มิ.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS24115   Equinix (HK) 10 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38082  TICC-IIG (TRUE)
ลำดับที่ International Provider พ.ค. 65 มิ.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS6453   TATA (SG) 60 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS4637   Telstra (SG) 40 Gbps.  100 Gbps. 
AS132876  SYMC-IIG (Symphony)
ลำดับที่ International Provider พ.ค. 65 มิ.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS24115   Equinix (SG) 90 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS32934   Facebook (SG) 20 Gbps.  40 Gbps. 
3. AS15169   Google (SG) 10 Gbps.  30 Gbps. 
4. AS6939   Hurricane (SG) 70 Gbps.  100 Gbps. 


หมายเหตุ :
  1. เปลี่ยนชื่อ BB Connect-IIG (UIH/ BEENET) AS45796 เป็น UIH-IIG AS45796
  2. เปลี่ยนชื่อ UIH (Beenet) AS38794 เป็น UIH AS38794