ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน ตุลาคม 2564

AS45430  AWN-IIG (SBN)
ลำดับที่ International Provider ก.ย. 64 ต.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS137831   SHOPEE (SG) 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS8075   Microsoft (MY) 10 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
3. AS8069   Microsoft (SG) 1 Gbps.  60 Gbps. 
4. AS32934   Facebook (MY) 400 Gbps.  600 Gbps. 
5. AS15133   EdgeCast (SG) 80 Gbps.  200 Gbps. 
6. AS54113   FASTLY (SG) 20 Gbps.  40 Gbps. 
7. AS174   Cogent (SG) 180 Gbps.  250 Gbps. 
8. AS33438   Stackpath (SG) 100 Gbps.  200 Gbps. 
9. AS3356   Level3 (SG) 40 Gbps.  100 Gbps. 
10. AS138699   Bytedance (SG) 10 Gbps.  100 Gbps. 
11. AS10122   BIGO (SG) 20 Gbps.  40 Gbps. 
AS137557  IGC-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ย. 64 ต.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS6939   Hurricane (SG) 40 Gbps.  50 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS134739   AGB (MM) 5 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS10089  DTAC-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ย. 64 ต.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS6939   Hericane (SG) 20 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ย. 64 ต.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23576   NHN (SG) 60 Gbps.  80 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS3356   Lumen (HK) 30 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS38040  NT-IIG (TOT)
ลำดับที่ International Provider ก.ย. 64 ต.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23576   NHN (SG) 40 Gbps.  60 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38082  TICC-IIG (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 64 ต.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet Corporation 1,700 Gbps.  1,800 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ IIG to IIG
ลำดับที่ ISP/ IIG ISP/ IIG ก.ย. 64 ต.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS58430  TICC-IIG AS38040  NT-IIG(TOT) 1 Gbps.  2 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS9931  NT ISP-Corp (CAT) AS38040  NT ISP-BB (TOT) 40 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่