ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

AS137557  IGC-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ย. 66 ต.ค. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS15169   Google (SG) 20 Gbps.  30 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS136975   Globalnet (MM) 30 Gbps.  40 Gbps. 
3. AS150692   Golden Dragon 2000 (MM) 21 Gbps.  23 Gbps. 
4. AS10099   CHINA UNICOM (MM) 120 Gbps.  20 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
5. AS134739   AGB (MM) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
AS38040  NT-IIG (TOT)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 66 ต.ค. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884   Proen Internet 50 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ก.ย. 66 ต.ค. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4657   StarHub (SG) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS6939   Hurricane (SG) 20 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระหว่าง IIG to IIG
ลำดับที่ IIG IIG ก.ย. 66 ต.ค. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45629  JasTel-IIG AS132876  SYMP-IIG 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่