ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

AS45796  BB Connect-IIG (UIH/BEENET)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 64 ส.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38794   UIH (Beenet) 300 Gbps.  400 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS4741   Samart Infonet 300 Mbps.  Del ยกเลิกเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ก.ค. 64 ส.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS15169   Google (MY) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS140635   3C Link (LA) 500 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
3. AS32934   Facebook (MY) 20 Gbps. 
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ค. 64 ส.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS8075   Microsoft (SG) 20 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS4651  NT-IIG (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 64 ส.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23969   NT ISP-BB (TOT) 50 Gbps.  90 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38040  NT-IIG (TOT)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 64 ส.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23969   NT ISP-BB (TOT) 800 Gbps.  1,100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38082  TICC-IIG (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 64 ส.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet Corporation 1,500 Gbps.  1,700 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ก.ค. 64 ส.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7473   SingTel (SG) 40 Gbps.  Del ยกเลิกเชื่อมต่อ