ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน สิงหาคม 2563

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ค. 63 ส.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45558   MPT (MM) 18 Gbps.  18.6 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS10089  DTAC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 63 ส.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS137566   Supernap 2 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS4765   Pacific Internet 1 Gbps. 
ลำดับที่ International Provider ก.ค. 63 ส.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS6939   Hericane (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS23576   NHN (SG) 20 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
3. AS15932   Telenor Global (MY) 100 Gbps.  400 Gbps. 
4. AS15932   Telenor Global (MM) 80 Gbps.  160 Gbps. 
5. AS15932   Telenor Global (HK) 100 Gbps.  200 Gbps. 
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ค. 63 ส.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS19996   Any2Coresite (US) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS54113   Fastly (SG) 10 Gbps. 
3. AS2906   Netflix (HK) 10 Gbps. 
4. AS23640   BBIX (SG) 10 Gbps. 
5. AS6453   TATA (HK) 20 Gbps. 
6. AS58453   China Mobile (HK) 10 Gbps. 
7. AS174   Cogent (US) 10 Gbps. 
8. AS3356   Level3 (US) 10 Gbps. 
9. AS9002   RETN (Fr) 10 Gbps. 
10. AS4635   HKIX (HK) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
11. AS32934   Facebook (MY) 100 Gbps.  200 Gbps. 
12. AS714   Apple (SG) 120 Gbps.  200 Gbps. 
13. AS13335   Cloudflare (SG) 10 Gbps.  20 Gbps. 
14. AS6695   DE-CIX (DE) 10 Gbps.  20 Gbps. 
15. AS33438   StackPath (SG) 20 Gbps.  100 Gbps. 
AS137557  IG-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 63 ส.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS135034   PlannetCom 500 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ก.ค. 63 ส.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS24115   Equinix (HK) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS135300   MBT (MM) 10 Gbps. 
3. AS15169   Google (SG) 10 Gbps. 
4. AS132829   Nevigate (SG) 500 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
5. AS58453   China Mobile (HK) 1 Gbps. 
6. AS24115   Equinix (SG) 20 Gbps.  30 Gbps.  Change จุด Share Bandwidth

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to International Provider
ลำดับที่ ISP International Provider ก.ค. 63 ส.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS238884  PROEN AS45474  NexusGuard (SG) 40 Gbps.  50 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS45474  NexusGuard (HK) 40 Gbps.  50 Gbps.