ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน มกราคม 2564

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 63 ม.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4621   UniNet 130 Gbps.  160 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS138616   Sanuk System 150 Mbps.  200 Mbps. 
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 63 ม.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758   Triple T Internet 800 Gbps.  1,100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. 63 ม.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS714   Apple (HK) 20 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. 63 ม.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS1273   Vodafone (FR) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่


การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to International Provider
ลำดับที่ ISP International Provider ธ.ค. 63 ม.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet AS49544  i3D (SG) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS54113  FASTLY (SG) 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
3. AS16265  LeaseWeb (SG) 10 Gbps. 
4. AS19679  Dropbox (SG) 10 Gbps. 
5. AS32590  VALVE (SG) 20 Gbps. 
6. AS41690  Dailymotion (SG) 20 Gbps. 
7. AS14061  Digital Ocean (SG) 10 Gbps.