ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

AS10089  DTAC-IIG
ลำดับที่ International Provider ม.ค.67 ก.พ. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23576   NHN (SG) 40 Gbps.  60 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค.67 ก.พ. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7693   KSC 2.6 Gbps.  10 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38082  TICC-IIG(True)
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. ม.ค.67 ก.พ. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7693   KSC 4 Gbps.  5.5 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ