ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน มีนาคม 2564

AS4651  NT-IIG (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS131090   NT ISP-BB (CAT) 280 Gbps.  300 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS4621   UniNet 160 Gbps.  180 Gbps. 
3. AS4618   INET 6 Gbps.  5 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS2516   KDDI (HK) 9.6 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS65517   Equinix(FR) 10 Gbps. 
3. AS4637   Telstra (HK) 1.244 Gbps. 
4. AS1273   Vodafone (FR) 8 Gbps.  4 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
5. AS32934   Facebook (SG) 230 Gbps.  200 Gbps. 
6. AS2914   NTT (HK) 10 Gbps.  15 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
7. AS2914   NTT (SG) 10 Gbps.  15 Gbps. 
8. AS6453   TATA (SG) 10 Gbps.  12 Gbps. 
9. AS1299   TeliaSonera (HK) 5.5 Gbps.  7 Gbps. 
10. AS1299   TeliaSonera (SG) 5.5 Gbps.  7 Gbps. 
11. AS6939   Hurricane (US) 10 Gbps.  20 Gbps. 
12. AS4637   Telstra (SG) 5.31 Gbps.  13 Gbps. 
13. AS45558   MPT (MM) 18.6 Gbps.  25 Gbps. 
14. AS34307   NLIX (NL) 10 Gbps.  20 Gbps. 
15. AS6695   DE-CIX (DE) 10 Gbps.  20 Gbps. 
16. AS15133   EdgeCast (SG) 80 Gbps.  100 Gbps. 
17. AS136975   GlobalNet (MM) 35 Gbps.  40 Gbps. 
18. AS135589   IM-NET (MM) 5 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
19. AS32934   Facebook (HK) 100 Gbps. 
20. AS24115   Equinix (HK) 10 Gbps. 
AS45430  AWN-IIG (SBN)
ลำดับที่ International Provider ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7473   Singtel (SG) 30 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS55518   SGIX (SG) 20 Gbps.  30 Gbps. 
3. AS4788   Telekom Malaysia (MY) 20 Gbps.  30 Gbps. 
4. AS6762   Telecom Italia (SG) 30 Gbps.  100 Gbps. 
5. AS8403   Spotify (SG) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
6. AS10122   BIGO (SG) 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
7. AS133865   IQIYI (SG) 20 Gbps. 
8. AS22697   ROBLOX (SG) 40 Gbps. 
AS137557  IGC-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS135300   MBT (MM) 20 Gbps.  30 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS24115   Equinix (SG) 30 Gbps.  40 Gbps. 
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS1299   TeliaSonera (SG) 200 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS4809   China Telecom (HK) 3 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
3. AS24218   GTC (MY) 1 Gbps. 
4. AS9304   HGC (HK) 1 Gbps.;  2 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
5. AS174   COGENT (US) 5 Gbps.;  10 Gbps. 
6. AS3356   Level3 (US) 4 Gbps.;  5 Gbps. 
7. AS3320   DTAG (FR) 1 Gbps.;  1.5 Gbps. 
8. AS3257   GTT (SG) 100 Mbps.;  300 Mbps. 
9. AS8075   Microsoft (SG) 10 Gbps.;  20 Gbps. 
10. AS1200   AMS-IX (AN) 10 Gbps.;  20 Gbps. 
11. AS2906   Netflix (SG) 40 Gbps.;  120 Gbps. 
AS132876  SYMC-IIG (Symphony)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4741   Samart Infonet 80 Mbps.  300 Mbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS2914   NTT (SG) 2 Gbps.  4 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS24115   Equinix (SG) 20 Gbps.  90 Gbps. 
3. AS32934   Facebook (SG) 10 Gbps.  20 Gbps. 
4. AS714   APPLE (SG) 10 Gbps.  20 Gbps. 
5. AS15169   Google (MY) 10 Gbps.  20 Gbps. 
6. AS174   Cogent (HK) 10 Gbps.  30 Gbps. 
7. AS136975   Globalnet (MM) 21 Gbps.  36 Gbps. 
8. AS136255   Mytel (MM) 30 Gbps.  140 Gbps. 
9. AS6939   Hurricane (SG) 10 Gbps.  70 Gbps. 
10. AS24337   SKY Telecom (Lao) 800 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
11. AS9505   CHT (HK) 1 Gbps. 
12. AS133500   Lao Gateway (LA) 50 Mbps. 
13. AS23900   Planetcom (LA) 400 Mbps. 
14. AS135671   S.I NET (KH) 2 Gbps. 
AS38082  TICC-IIG (TRUE)
ลำดับที่ International Provider ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS15169   Google (MY) 260 Gbps.  400 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS32934   Facebook (MY) 400 Gbps.  500 Gbps. 

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to International Provider
ลำดับที่ ISP International Provider ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618  INET AS9304  HGC (SG) 2 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ


หมายเหตุ
   - CAT-IIG AS4651 เปลี่ยนชื่อเป็น NT-IIG (CAT) AS4651
   - CAT Internet1 AS131090 เปลี่ยนชื่อเป็น NT ISP-BB (CAT) AS131090
   - CAT Internet2 AS9931 เปลี่ยนชื่อเป็น NT ISP-Corp (CAT) AS9931
   - TOT-IIG AS38040 เปลี่ยนชื่อเป็น NT-IIG (TOT) AS38040
   - TOT-ISP AS23969 เปลี่ยนชื่อเป็น NT ISP-BB (TOT) AS23969
   - TOT-LLI AS131293 เปลี่ยนชื่อเป็น NT ISP-Corp (TOT) AS131293