ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

AS4651  NT-IIG (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. 66 ก.พ. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618   INET 5 Gbps.  5.5 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS9931   NT ISP-Corp (CAT) 400 Gbps.  500 Gbps. 
3. AS45758   Triple T Internet 2.7 Gbps.  3 Gbps. 
AS10089  DTAC-IIG
ลำดับที่ International Provider ม.ค. 66 ก.พ. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS15169   Google(SG) 100 Gbps.  200 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38040  NT-IIG (TOT)
ลำดับที่ International Provider ม.ค. 66 ก.พ. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS15169   Google(HK) 10 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38082  TICC-IIG(True)
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. 66 ก.พ. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884   PROEN Internet 3 Gbps.  1.5 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ม.ค. 66 ก.พ. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS1299   TeliaSonera (UK) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS1299   TeliaSonera (NL) 10 Gbps. 
3. AS5511   Orange (SG) 100 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
4. AS1299   TeliaSonera (SG) 100 Gbps. 
5. AS9304   HGC (SG) 100 Gbps. 
6. AS1239   Sprint (HK) 10 Gbps.