ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน เมษายน 2565

AS137557  IGC-IIG
ลำดับที่ International Provider มี.ค. 65 เม.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS2914   NTT (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS15169   Google (SG) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
3. AS24115   Equinix (SG) 40 Gbps.  100 Gbps. 
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. 65 เม.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4741   Samart Infonet 300 Mbps.  1 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38040  NT-IIG (TOT)
ลำดับที่ International Provider มี.ค. 65 เม.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS15169   Google (SG) 40 Gbps.  140 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS6939   Hurricane (SG) 30 Gbps.  20 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
3. AS138699   ByteDance(SG) 100 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS38082  TICC-IIG (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. 65 เม.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   TICC 1,800 Gbps.  1,900 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS9287   True IDC 400 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่


หมายเหตุ :
   - เปลี่ยนชื่อ True Internet Corporation AS7470 เป็น TICC AS7470