ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

AS38082  TICC-IIG (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 65 ต.ค. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   TICC 2,000 Gbps.  2,100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS9287   True IDC 1 Gbps.  10 Gbps. 
AS4651  NT-IIG (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 65 ต.ค. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38794   UIH/ BEENET 1 Gbps.  1.1 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS56067   Metrabyte 1 Gbps.  2 Gbps. 
3. AS23884   PROEN Internet 3 Gbps.  2 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
AS38040  NT-IIG (TOT)
ลำดับที่ International Provider ก.ย. 65 ต.ค. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS46489   Twitch (SG) 20 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS9002   RETN (France) 10 Gbps.  20 Gbps. 
3. AS8631   MSK-IX (FR) 10 Gbps.  100 Gbps. 
4. AS2906   Netflix (SG) 160 Gbps.  100 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
5. AS8714   LINX (UK) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
6. AS23640   BBIX (SG) 10 Gbps. 
7. AS23640   BBIX (JP) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่