ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน เมษายน 2563

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS131090   CAT Internet 1 260 Gbps.  280 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS23969   TOT-ISP 50 Gbps.  80 Gbps. 
ลำดับที่ International Provider มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS6453   TATA (SG) 8 Gbps.  10 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS59360   BBIX (HK) 10 Gbps.  20 Gbps. 
3. AS45558   MPT (MM) 13 Gbps.  18 Gbps. 
4. AS15133   EdgeCast (SG) 40 Gbps.  80 Gbps. 
5. AS6939   Hurricane (SG) 10 Gbps.  30 Gbps. 
AS45430  AWN-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS55403   PTT ICT 750 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS15169   Google (SG) 270 Gbps.  450 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS32934   Facebook (SG) 200 Gbps.  400 Gbps. 
3. AS2914   NTT (SG) 130 Gbps.  170 Gbps. 
4. AS15169   Google (MY) 350 Gbps.  450 Gbps. 
5. AS23576   NHN (SG) 20 Gbps.  60 Gbps. 
6. AS32934   Facebook (MY) 340 Gbps.  400 Gbps. 
7. AS32590   VALVE (SG) 20 Gbps.  40 Gbps. 
8. AS22822   LimeLight (SG) 10 Gbps.  20 Gbps. 
9. AS54113   FASTLY (SG) 10 Gbps.  20 Gbps. 
10. AS2906   Netflix (SG) 40 Gbps.  60 Gbps. 
11. AS21859   Zenlayer (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
12. AS8403   Spotify (SG) 10 Gbps. 
13. AS60068   Datacamp CDN777 (SG) 100 Gbps. 
14. AS3356   Level3 (SG) 40 Gbps. 
15. AS30081   Cachefly (SG) 10 Gbps. 
16. AS138699   Bytedance (SG) 10 Gbps. 
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4741   SAMART Infonet 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS51706   FRANCE IX (FR) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS714   Apple (SG) 200 Gbps.  400 Gbps. 
AS132876  SYMC-IIG (Symphony)
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23927   Milcom 100 Mbps.  400 Mbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS4618   INET 1.3 Gbps.  2 Gbps. 
3. AS135671   Digital Corp 100 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
4. AS23884   PROEN Internet 200 Mbps. 
5. AS9411   KU 5 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
ลำดับที่ International Provider มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS6453   TATA (SG) 1 Gbps.  Del เยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS24115   Equinix (SG) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
3. AS7473   SingTel (SG) 1 Gbps.  10 Gbps. 
4. AS174   Cogent (HK) 1 Gbps.  10 Gbps. 
5. AS136975   GlobalNet (MM) 20 Gbps.  21 Gbps. 
6. AS136255   Mytel (MM) 20 Gbps.  30 Gbps. 
AS38082  TICC-IIG(TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet Corporation 1,200 Gbps.  1,323 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS2914   NTT (SG) 20 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to International Provider
ลำดับที่ ISP International Provider มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet AS49544  i3D (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่