ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน ตุลาคม 2563

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 63 ต.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38794   UIH/ BEENET 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
AS45430  AWN-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 63 ต.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38794   UIH/ BEENET 2 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ย. 63 ต.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS32934   Facebook (MY) 400 Gbps.  600 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ย. 63 ต.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS22822   Limelight (HK) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS60068   CDN77 (SG) 100 Gbps. 
3. AS1299   Teliasonera(SG) 20 Gbps.  10 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
4. AS3491   PCCW (SG) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ