ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน ธันวาคม 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS45458  Awn-IX
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. ธ.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS134509  1-To-ALL 300 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่

AS37930  TOT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. ธ.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS5639  SIAMDATA 40 Gbps.  10 Gbps.  -- ลด Bandwidth