ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน ตุลาคม 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45328  NIPA.CLOUD 20 Gbps.  10 Gbps.  -- ลด Bandwidth
2. AS137920  LifeTime 100 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

AS63529  BKNIX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS133880  Red Cross 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

AS37930  TOT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23969  TOT ISP 160 Gbps.  80 Gbps.  -- ลด Bandwidth
2. AS134086  ETDA 4 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ

AS132880  SYMC-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618  INET 1 Gbps.  2 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS4621  UNINET 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45642  JasTel-IX AS37930  TOT-IX 20 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth