ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน กันยายน 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS45265  CSL-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. ก.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4750  CS Loxinfo 130 Gbps.  950 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

AS38081  TIG-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. ก.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470  True Internet Corporation 240 Gbps.  400 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

AS37930  TOT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. ก.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS134086  ETDA 4 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS134166  TOT-IDC 40 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ

AS132880  SYMC-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. ก.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618  INET 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX ส.ค. ก.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45458  AWN-IX AS45265  CSL-IX 140 Gbps.  240 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth