ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4652  CAT-NIX
ลำดับที่ ISP/ Government มิ.ย. ก.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS56309  SIAMDATA 40 Gbps.  30 Gbps.  -- ลด Bandwidth

AS45265  CSL-NIX
ลำดับที่ ISP/ Government มิ.ย. ก.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23969  TOT-ISP 100 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

AS37930  TOT-NIX
ลำดับที่ ISP/ Government มิ.ย. ก.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN Internet 40 Gbps.  30 Gbps.  -- ลด Bandwidth

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX มิ.ย. ก.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45458  AWN-IX AS38081  TIG-IX 40 Gbps.  80 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS45265  CSL-IX AS45667  TCCT-IX 1 Gbps.  10 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
3. AS23884  PROEN Internet AS23960  TOT-ISP 100 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่