ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน มิถุนายน 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS45265  CSL-IX
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. มิ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4750  CS Loxinfo 110 Gbps.  130 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX พ.ค. มิ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS133543  DTAC-IX AS63529  BKNIX 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS45265  CSL-IX 20 Gbps.  40 Gbps.