ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมดภายในเดือนนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเชื่อมต่อฯ ภายในประเทศค่ะ