ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน มีนาคม 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.พ. มี.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS131090  CAT ON Net 60 Gbps.  90 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS23969  TOT ISP 24 Gbps.  40 Gbps. 

AS63529  BKNIX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.พ. มี.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS59238  INOX 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

AS45458  AWN-IX (SBN)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.พ. มี.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet/ Triple T Broadband 40 Gbps.  130 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

AS45265  CSL-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.พ. มี.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet/ Triple T Broadband 60 Gbps.  80 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

AS132880  SYMC-IX (Symphony)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.พ. มี.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4621  UniNet 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX ก.พ. มี.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4652  CAT-IX AS45642  Jastel-IX 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS45458  AWN-IX AS45265  CSL-IX 40 Gbps.  140 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
3. AS133543  DTAC-IX 6 Gbps.  10 Gbps. 

Note : เปลี่ยนชื่อ PACNET AS4765 เป็น Pacific Internet AS4765