ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. ก.พ. สถานะ หมายเหตุ
1. AS9931  CAT ISP 60 Gbps.  450 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS45758  Triple T Internet 60 Gbps.  70 Gbps. 

AS45788  BB Connect-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. ก.พ. สถานะ หมายเหตุ
1. AS38328  ICT MOF 800 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่

AS63529  BKNIX
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. ก.พ. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS4618  INET 10 Gbps.  20 Gbps. 

AS38081  TIG-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. ก.พ. สถานะ หมายเหตุ
1. AS56309  Siam Data 10 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS45328  NIPA.Cloud 40 Gbps.  20 Gbps.  -- ลด Bandwidth

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX ม.ค. ก.พ. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45458  AWN-IX AS38081  TIG-IX 20 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS45328  NIPA.Cloud AS135391  AOFEI-TH 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ