ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน มกราคม 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS131090  CAT ON Net 30 Gbps.  60 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS4750  CS Loxinfo 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
3. AS9931  CAT ISP 450 Gbps.  60 Gbps.  -- ลด Bandwidth
4. AS24187  KIRZ 11 Gbps.  10 Gbps. 

AS45458  AWN-IX (SBN)
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618  INET 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS23884  PROEN Internet 140 Gbps.  130 Gbps.  -- ลด Bandwidth

AS132880  SYMC-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45142  Loxley 50 Mbps.  400 Mbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS23974  MOEnet 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ

AS45667  TCCT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS17887  TCCT-ISP 20 Gbps.  240 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS137248  Dots Solutions 5 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
3. AS38794  UIH (BeeNet) 1 Gbps.    Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4750  CS Loxinfo AS9835  EGA 230 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS3836  THAISARN 1 Gbps. 
3. AS45667  TCCT-IX AS45788  BB Connect-IX 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ